xà gồ c

XÀ GỒ THÉP CHỮ C KẼM CẮT THEO Ý MUỐN_LIÊN HỆ: 0962272737

QUY CÁCH 1,5 ly 1,8 ly 2,0 ly 2,4 ly cạnh đủ 2,9 ly cạnh đủ
C (80 x 40) 33.000 39.000 42.500    
C (100 x 50) 41.000 49.000 54.000 70.000 86.000
C (125 x 50) 46.000 55.000 60.000 77.500  
C (150 x 50) 52.000 62.000 68.000 88.000  
C (150 x 65) 62.000 74.500 82.500 100.000  
C (180 x 50) 58.500 70.000 77.500 100.000  
C (180 x 65) 68.000 81.500 90.500 108.000  
C (200 x 50) 62.000 74.500 82.500 104.500  
C (200 x 65) 72.500 86.500 95.500 116.000  
C (250 x 50)   91.500 102.000 122.000  
C (250 x 65)     109.500 126.500  
           
C (400 x 150)     Liên hệ ĐT  Liên hệ ĐT  
           
NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUY CÁCH THEO YÊU CẦU
Nhận chạy Xà gồ C mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400  độ dày từ 1,2ly đến 3,0 ly
phone