Thép u

BẢNG BÁO GIÁ PHI KẼM - THÉP V - I  Liên Hệ Ngay: 0962272737

THÉP TRÒN KẼM THÉP v + I + LA + NẸP
STT Quy cách Độ dày Cân/ cây 6m Giá/ cây 6m Quy cách Cân/ cây 6m Giá/ cây 6m
1 Phi  Ø21 0.9 2Kg20 43.500 V30 5,4kg 77.000
2   1.2 3Kg30 58.000 V30 6,0kg 83.000
3   1.4 4Kg00 74.500 V40 6,5kg 95.000
4  Ø27 1.0 2Kg80 59.000 V40 8,4kg 112.000
5   1.2 4Kg10 74.500 V40 10,4kg 141.000
6   1.4 5Kg20 93.500 V50 10,4kg 141.000
7   1.8 6Kg20 115.000 V50 12,5kg 174.000
8  Ø34 1.2 5Kg20 92.000 V50 14,5kg 200.000
9   1.4 6Kg55 118.500 V50 17,0kg 233.000
10   1.8 7Kg90 145.000 V50 20,5kg 281.000
11  Ø42 1.2 6Kg50 118.000      
12   1.4 8Kg20 147.500      
13   1.8 8Kg80 179.000 THÉP I    
14   2.0 11Kg80 216.000 I 100 6m 725.000
15 Ø49 1.2 7Kg50 135.000 I 120 6m 924.000
16   1.4 9Kg50 172.500 I 150 6m 1.310.000
17   1.8 11Kg50 212.000 I 198 6m 1.750.000
18   2.0 13Kg80 265.500 THÉP U    
19  Ø60 1.2 9Kg50 167.500 U 80 6m 390.000
20   1.4 11Kg50 209.000 U 100 6m 540.000
21   1.8 14Kg30 257.000 U 120 6m 712.000
22   2.0 17Kg20 315.000      
23 Ø76 1.2 11Kg50 212.000 THÉP LA ĐEN    
24   1.4 14Kg50 262.000      
25   1.8 18Kg00 322.000 La 40 3,1m 23.000/cây
26   2.0 22Kg00 402.000      
27 Ø90 1.4 17Kg00 314.000 THÉP LA KẼM    
28   1.8 22Kg00 402.000 La 14 3,0m 9.500/cây
29   2.0 27Kg00 503.000 La 18 3,0m 13.500/cây
30 Ø114 1.4 22Kg00 395.000 La 25 3,0m 17.500/cây
31   1.8 27Kg00 499.000 La 30 3,0m 21.500/cây
32   2.0 32Kg50 613.000 La 40 3,0m 30.000/cây
33              
34  Ø34 đen 1.4 6Kg55 85.000    
phone