BẢNG BÁO GIÁ SẮT POMINA

BẢNG BÁO GIÁ SẮT POMINA

LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP POMINA
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT QUẢ TÁO
Ø 6 1Kg 1 11.500
Ø 8 1Kg 1 11.500
Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 68.500
Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 107.000
Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 149.000
Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 197.800
Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 263.000
Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 312.400
Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 397.000
Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 520.000
Sắt cuộn giao qua kg Sắt cây đếm cây