BẢNG BÁO GIÁ SẮT MIỀN NAM

BẢNG BÁO GIÁ SẮT MIỀN NAM

LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP MIỀN NAM
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT VNSTEEL
Ø 6 1Kg 1 11.400
Ø 8 1Kg 1 11.400
Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 67.000
Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 105.500
Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 148.000
Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 196.800
Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 262.000
Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 311.700
Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 396.000
Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 519.500
Sắt cuộn giao qua kg Sắt cây đếm cây